نرم افزار بر روی چند سیستم قابل اجرا است؟

با هر بار خرید، یک کد خرید و یک فعالسازی دریافت میکنید.این کد ها فقط بر روی یک سیستم قابل اجرا است.این کدها با تغییر ویندوز، تغییری نمیکنند، و تا زمانیکه cpu خود را تغییر ندادید، ثابت هستند.